h1

MONITORES:

13 MONITORES GENERAL ELECTRIC.ETHERNET E 13 MONITORES PHILIPS MODELO (7 MP70) (4MP50) ( 2 MP 40):

Con canais para ritmo cardíaco, ritmo respiratorio, monitorización de pulsioximetría, presión arterial non invasiva, presión sanguínea invasiva, temperatura, gasto cardíaco, saturación venosa de O2, Además cinco teñen posibilidade de recoller capnografía.

4 MONITORES PORTÁTILES

Con canais para F.C., T.A. invasiva e non invasiva e saturación de Osíxeno.

MONITORES PARA TOMA PRESIÓN INTRACRANEAL con posibilidade de ptiO2

MONITORES BIS: para monitorización da sedación.

MONITORES PRESIÓN P.I.C.C.O.: Marca Pulsión e Vixileo para monitorización hemodinámica.


RESPIRADORES:

7 RESPIRADORES MAQUET. SERVO E 6 ENGSTRON CARESTATION.

Todos eles con varias modalidades de Ventilación mecánica en modalidade de respiración por volumen y por presión. Con diversas posibilidades de destete del respirador, (IMV, CPPAP). Los 7 respiradores Servo, permiten todos Ventilación Mecánica Non Invasiva. Tanto un respirador Servo, como un respirador Engstrom permiten cálculo de Calorimetría indirecta.

5 RESPIRADORES HAMILTON. (4 GALILEO 1 G5)

Tamén con distintas modalidades de Ventilación por presión e por volumen, coa modalidade de ASV. Un posúe a posibilidade de obter a Calorimetría indirecta.

2 RESPIRADORES PORTATILES (MODELO OXILOG)

Para o transporte de pacientes para realización de probas radiolóxicas, acudir a Quirófano etc.

6 RESPIRADORES para VMNI (3 VISION e 3 SUPPORTAIT


3 EQUIPOS HEMODIAFILTRACION

(Marca PRISMAFLEX) de última xeración para sustitución continua da función renal, con posibilidade de varias técnicas de diálise incluindo Hemodiafiltración de alto fluxo.


EQUIPO XESTION CENTRICITY

Consiste nun programa que recolle a folla de enfermaría tomando as constantes dos monitores e respiradores e calculando as entradas a través das bombas de perfusión. Permite a instalación de protocolos de tratamento por patoloxías, por grupos de tratamentos ou individualmente sendo posible a realización de estatísticas da Unidade.


Resto de equipación

1 EQUIPO ÓXIDO NÍTRICO

1 ECOCARDIOGRAFO

1 BALON CONTRAPULSACIÓN con sonda de láser

DESFIBILADORES con corrente alterna e posibilidade de marcapasos externo

MARCAPASOS EXTERNOS

BOMBAS DE INFUSION: 25 para Nutrición Enteral e 80 para Infusión Endovenosa

CALENTADORES CAMA TÉRMICOS e GRUA para mobilizar pacientes.

Escopia de RX para implantación de marcapasos.

4 ALMACENES PIXIS e 2 NEVERAS PIXIS con control farmacéutico, para minimizar efectos adversos medicación. Consisten en armarios controlados informáticamente, que conteñen a medicación lista para o seu uso, en caxetíns con distintos niveles de control e acceso ao usuario. Posúe teclado e pantalla táctil, Identificación de usuario (enfermaría, farmacéutico, técnico) Selección do paciente, Retirada de medicación e Reposición da misma.

18 ORDENADORES e 5 IMPRESORAS


INDICADORES DE CALIDADE

ENVIN (ESTUDIO INCIDENCIA INFECCION NOSOCOMIAL)

BACTERIEMIA ZERO

NEUMONÍA ZERO

RESISTENCIA ZERO.

SINASP


ESTUDIOS MULTICÉNTRICOS

PREVALENCIA DE INCIDENTES E ACONTECIMIENTOS ADVERSOS MEDICINA INTENSIVA

MONITORIZACIÓN DE INDICADORES DE CALIDADE NO ENFERMO CRÍTICO.

PLAN INTEGRAL DE ATENCIÓN NA MORTE SÚBITA

Proxecto IMPRESS