h1

a)  Distinguir os estados de saúde e de enfermidade.

 
b)    Axudar ao correcto diagnóstico das enfermidades.
 
c)    Contribuír ao establecemento do prognóstico das mesmas.
 
d)    Facilitar o seguimento clínico.
 
e)    Asegurar a eficacia do tratamento aplicado.
 
Por iso, o Especialista en Análises Clínicas intégrase como un compoñente fundamental no equipo multidisciplinar que, xunto ao resto de especialistas clínicos, participa no proceso de decisión clínica que afecta as tarefas de prevención da enfermidade, promoción da saúde e coidado do paciente.

Para poder conseguir estes fins, o Especialista en Análises Clínicas debe asumir as seguintes competencias:
 
a)     Elección, recomendación, no seu caso, e realización, incluída a toma de mostras, dos procedementos de laboratorio adecuados ao estudo da situación do paciente, asegurando a emisión de resultados de calidade garantida e de custo óptimo.

b)     Interpretación dos resultados obtidos en relación coa situación clínica do paciente, facendo chegar esta información aos clínicos.


c)     Comunicación e discusión, con outros especialistas, sobre o significado da información obtida.
 
d)     Aprender do seu exercicio diario para mellorar a utilidade clínica dos procedementos de laboratorio, avaliando e mantendo a calidade dos métodos dispoñibles e deseñando e implantando novos métodos analíticos conforme á estado da arte.
 
e)     Colaborar na xestión da unidade asistencial na que estea integrado conforme a un plan de mellora continua. Para iso participará nos programas de aseguramiento da calidade, nos de formación e nos de xestión de recursos.

 

A Especialidade de Análises Clínicas está estreitamente relacionada e comparte coñecementos coas especialidades de: Bioquímica Clínica, Hematología e Hemoterapia, Inmunología, Microbiología e Parasitología,así como con outras áreas como a Xenética.